ŽÁDOST O REGISTRACI / ZMĚNU UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

pro fyzické osoby – nepodnikatele

Žadatel žádá tímto společnost Car Aukce, spol. s r.o.,Mostecká 273/21, 118 00 Praha 1, Malá Strana, IČ 26972697 (dále jen „CA“) o vytvoření / změnu vlastního uživatelského účtu v informačním systému CA a o přidělení přihlašovacích údajů nezbytných k obchodování žadatele na aukcích, které CA pořádá na internetových stránkách www.caraukce.cz.

Žadatel bere na vědomí, že průběh každého typu aukce, kterou CA pořádá, se řídí vlastními všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou zveřejněny na internetových stránkách www.caraukce.cz. Žadatel si je vědom skutečnosti, že v okamžiku podání finanční nabídky na nabízenou věc, jsou jeho práva a povinnosti upraveny všeobecnými obchodními podmínkami platnými pro danou aukci.

Žadatel souhlasí s tím, že CA má právo nevytvořit žadateli uživatelský účet případně mu tento účet kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu.

Žadatel má právo kdykoliv svůj uživatelský účet zrušit prostřednictvím internetových stránek www.caraukce.cz nebo písemnou formou. Okamžikem zrušení uživatelského účtu zaniká právo žadatele obchodovat na aukcích pořádaných CA.

Žadatel je si vědom své odpovědnosti za případné zneužití jemu přidělených přihlašovacích údajů k uživatelskému účtu, pokud sdělil tyto přihlašovací údaje třetí osobě nebo jí umožnil k těmto údajům přístup.

 

Údaje o žadateli :

 

Přihlašovací jméno     

žadatele:                                Vyplňuje se pouze v případě změny již existujícího uživatelského účtu.

 

Jméno a příjmení :   

Rodné číslo :         

Ulice, č.p.:                   

 

Město:                         

 

PSČ:                           

 

 

Registrační e-mail:      

Telefon:                       

 

Adresa pro doručování pošty (je-li odlišná od sídla žadatele):

 

Jméno a příjmení :      

Ulice, č.p.:                   

Město:                         

PSČ:                           

 

Kontaktní osoby:

Jméno a příjmení:                                      

 

Telefon:                                                   

 

E-mail:                                      .               

Žadatel prohlašuje, že údaje, které uvedl v této žádosti, jsou pravdivé a zavazuje se v případě změny provádět jejich aktualizaci

 

V .................................................          dne ................................................

 

vlastoruční podpis žadatele / statut. orgánu