Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochranu soukromí, osobních údajů a důvěrných informací, které nám byly svěřeny považujeme, za velmi důležitou a prvořadou povinnost. Naše společnost respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví jeho webovou stránku (aplikaci). S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Naší povinností je nejprve vás požádat o souhlas se zpracováním a uschováním vašich osobních údaju. Pokud si nepřejete, abychom vaše údaje uschovávali, nebudeme bohužel oprávněni zpracovat jakoukoliv vaši komunikaci uskutečněnou prostřednictvím této webové stránky (aplikace). Pokud souhlasíte s uschováním vašich údaju, dáváte tím naší společnosti souhlas k použití vašich údajů výhradně za účelem naší komunikace s Vámi a zpracování příslušné dokumentace. Vaše osobní údaje jsou používány tak, aby nebyla porušena žádná pravidla a předpisy týkající se ochrany soukromí (zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a další související právními předpisy). Naše společnost má nastavena přiměřená bezpečnostní pravidla a politiku bezpečnosti s cílem ochránit osobní údaje před ztrátou, zneužitím, změnou či zničením. Snažíme se o to, aby přístup k vašim údajům byl omezen pouze na ty osoby, které je skutečně potřebují znát. Osoby, které mají přístup k těmto údajům, musí dodržovat pravidlo důvěrnosti těchto informací.

Žádná informace získaná prostřednictvím této webové stránky (aplikace) nebude poskytnuta žádné třetí straně, žádnému dealerovi, agentuře ani osobám pověřeným k jednání za společnosti, se kterými naše společnost přímo nebo nepřímo spolupracuje. S osobními údaji je zacházeno v souladu se všemi zákonnými nařízeními týkajícími se ochrany osobních údajů. Osobní údaje budou poskytnuty pouze osobám a dalším subjektům pouze v souvislosti k dosažení účelu naší komunikace, a tyto třetí osoby jsou nám smluvně smluvně ochranou Vašich osobních údajů zavázáni stejným nebo odbobným způsobem.

Máte právo kdykoliv se seznámit s tím, jaké informace o Vás uschováváme a v případe potřeby tyto údaje opravit. Rovnež tak máte právo nás požádat, abychom vaše osobní údaje dále nepoužívali. Vyvineme veškeré možné úsilí k tomu, abychom vašim přáním vyhověli. Nicméně, jsou určitá legislativní narízení, která tomuto mohou být překážkou (např. účetní evidence a pod.). Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu se zákony uvedenými výše, máte dále právo po nás požadovat vysvětlení a případně odstranění vzniklého stavu

Pokud se zaregistrujete na naší webové stránce (aplikace) a nebo na ní poskytnete vaše osobní údaje, dáváte tím souhlas k tomu, aby tyto údaje byly použity v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Co je považováno za osobní údaje

Za osobní údaje jsou považujeme údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta (identifikační údaje) a osobní údaje umožňující kontakt s klientem (kontaktní údaje). Identifikačními údaji se rozumí jméno, příjmení, titul, rodné číslo bylo-li přiděleno, jinak datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu), číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu, IČ.  Kontaktními údaji se rozumí zejména klientem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu a jiné obdobné informace např. číslo faxu nebo e-mail. Za osobní údaje dále považujeme informace získané v rámci naší komunikace a údaje uvedené v rámci našeho případného smluvního vztahu.