VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉ OBÁLKOVÉ CAR AUKCE

 

Preambule

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují způsob prodeje Vozidel v Internetové business aukci Car Aukce (dále jen „Aukce“), jejichž termín Aukce je od 2. 1. 2017 včetně. K tomuto datu pozbývají účinnosti veškeré dříve zveřejněné Všeobecné obchodní podmínky Internetové business aukce Car Aukce. Tato Aukce probíhá formou obchodní veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy na koupi vozidel a tyto všeobecné obchodní podmínky jsou současně podmínkami této soutěže.

 

Vydavatelem těchto všeobecných obchodních podmínek a vyhlašovatelem soutěže je Car Aukce, spol. s r.o. se sídlem Mostecká 273/21, 118 00 Praha 1, Malá Strana, IČO: 26972697 zastoupená Petrem Hodným, jednatelem společnosti (dále jen „Car Aukce“).

Článek č. 1

Vymezení pojmů

 „Aukční autobazar Car Aukce“ je provozovna Car Aukce, která se nachází na adrese K Raškovci 1360/V, Kolín 5 - Zálabí, PSČ 280 02. Provozní doba Aukčního autobazaru Car Aukce je zveřejněna na internetových stránkách www.caraukce.cz.

 

Vozidlem“ se rozumí nové nebo ojeté silniční motorové nebo přípojné vozidlo, které je nabízeno k prodeji v Aukci.

 

Aukce“ je obchodní veřejná soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy na koupi jednotlivých Vozidel uvedených v Nabídce vozidel určených k prodeji. Předmětem smlouvy je koupě příslušného Vozidla za nejvyšší kupní cenu navrženou Účastníky aukce. Zásady ostatního obsahu kupní smlouvy jsou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek. Obchodní veřejná soutěž se koná formou internetové aukce na internetových stránkách www.caraukce.cz. vždy dne a čase, který je zveřejněn v Kartě vozidla.

 

Nabídka vozidel“ je seznam vozidel nabízených k prodeji formou Aukce. Tento seznam je zveřejněn na internetových stránkách v sekci www.caraukce.cz. U každého Vozidla v seznamu je uvedena Vyvolávací cena a termín Aukce.

 

Karta vozidla“ je souhrn informací vztahujících se ke konkrétnímu Vozidlu. Obsahem karty jsou technické údaje o Vozidle, popis jeho technického stavu, Vyvolávací cena a termín Aukce. Tato karta má elektronickou podobu a je umístěna na internetových stránkách www.caraukce.cz.

 

Vyvolávací cenou“ se rozumí cena, za níž je Vozidlo nabídnuto v Aukci a současně je spodní hranicí pro podávání finančních nabídek Účastníků aukce.

 

Kupní cenou“ se rozumí cena, kterou Vítězný účastník aukce nabídl v Aukci za koupi Vozidla a Car Aukce ji dle čl. 3 odst. 10 těchto všeobecných obchodních podmínek potvrdila.

 

Registrovaným dražitelem“ je fyzická osoba nebo právnická osoba, které na základě její žádosti Car Aukce vytvořila vlastní uživatelský účet a přidělila jí přihlašovací údaje k tomuto účtu a tím jí umožnila účastnit se Aukce.

 

Účastníkem aukce“ se rozumí Registrovaný dražitel, který podal nabídku na Kupní cenu nabízeného Vozidla.

 

Vítězným účastníkem aukce“ se rozumí Registrovaný dražitel, který podal nabídku na Kupní cenu nabízeného Vozidla, a tato nabídka do ukončení aukce daného Vozidla nebyla překonána jiným Účastníkem aukce.

 

Pokyny pro převzetí vozidla“ se rozumí e-mailová zpráva Vítěznému účastníkovi aukce obsahující sdělení o tom, za jakou částku bylo dané Vozidlo vydraženo a jakým způsobem je Vítězný účastník aukce povinen uhradit

Kupní cenu spolu se všemi poplatky v těchto všeobecných obchodních podmínkách uvedených a jakým způsobem je povinen si toto Vozidlo převzít.

 

Článek č. 2

Nabídka Vozidel

 

1. Zájemci o Vozidla zveřejněná v Nabídce vozidel mají možnost si tato Vozidla nezávazně prohlédnout v místě, které je zveřejněno v kartě vozidla v době od zveřejnění Vozidla do dne konání Aukce. Prohlídky Vozidel se mohou uskutečnit pouze v provozní době za podmínek zveřejněných v kartě vozidla.

2. Car Aukce si vyhrazuje právo vyřadit Vozidlo z Nabídky vozidel bez udání důvodu, a to kdykoliv od jeho zařazení do Nabídky vozidel do okamžiku zahájení internetové aukce. Vyjmutím Vozidla z Nabídky vozidel se rozumí okamžik, kdy je Vozidlo odstraněno z Nabídky vozidel na internetových stránkách www.caraukce.cz. Vyjmutím Vozidla z Nabídky vozidel nevzniká Registrovaným dražitelům ani třetím osobám nárok na jakoukoliv finanční ani jinou náhradu.

Článek č. 3

Prodej Vozidel v Aukci

 1. Aukce probíhá na internetových stránkách www.caraukce.cz a nakupovat Vozidla v této Aukci jsou oprávněni pouze přihlášení Registrovaní dražitelé.

 1. Nabídka vozidel pro danou Aukci, je zveřejněna na internetových stránkách www.caraukce.cz v den konání dané Aukce. Prezentace vozidel je zahájena začátkem

 1. Aukce.Aukce začíná ve stanovený den a hodinu. Tento termín stanoví Car Aukce a zveřejní ho na svých www stránkách a současně e-mailem rozešle pozvánky do aukce, které se mohou účastnit pouze Registrovaní dražitelé přihlášení na internetových stránkách www.caraukce.cz zadáním přihlašovacích údajů. Do Aukce je možné vstupovat pouze během jejího konání z hlavní stránky v části „Dnešní internetové aukce“ prostřednictvím tlačítka „Vstoupit do aukce“.

 2. Vozidla se draží v Aukci hromadně.

 1. Registrovaní dražitelé mají možnost podávat své návrhy na uzavření smlouvy v průběhu konání Aukce formou podání nabídky na Kupní cenu. Podá-li Účastník aukce nabídku na Kupní cenu Vozidla, pak souhlasí se všemi ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek a je touto nabídkou vázán. Má se za to, že okamžikem podání nabídky předložil Účastník aukce závazný návrh na Kupní cenu, přijal návrh podmínek kupní smlouvy, která je součástí těchto všeobecných obchodních podmínek a návrh podmínek smlouvy o smluvní pokutě obsažený v čl. 3 odst. 12 a 13 těchto všeobecných obchodních podmínek. Tento návrh může Dražitel v průběhu Aukce (tzn. do jejího skončení) měnit. Pokud je při skončení Aukce návrh Dražitele aktivní, je tento návrh brán jako závazný a neodvolatelný a vztahují se na něj ustanovení tohoto bodu.

 1. Při zahájení Aukce je prezentován seznam dražených Vozidel. Dražitel může učinit nabídku na uzavření Kupní ceny na kterékoliv Vozidlo v Aukci a to tak, že klikne na odkaz předmětného Vozidla a do kolonky „Moje nabídka“ Kupní ceny uvede výši své finanční nabídky (v Kč) a potvrdí ji tlačítkem „Potvrdit“. Dražitel může stejným způsobem učinit návrh na libovolný počet aktivních Vozidel v Aukci. Po skončení Aukce jsou veškeré podané nabídky Kupních cen vyhodnoceny. Car Aukce má právo odmítnout návrh Vítězného účastníka Aukce a kupní smlouvu na předmětné Vozidlo neuzavřít. Vítězný účastník Aukce je o vítězství vyrozuměn pomocí e-mailové zprávy na kontaktní mail uvedený při registrace Dražitele. Termín na potvrzení návrhu Kupní ceny v tomto typu aukce je obvykle do 48 hodin po jejím skončení. Vítězný účastník je povinen garantovat svoji nabídku 5 (pět) pracovních dní počínaje dnem následujícím po skončení Aukce.

 1. Vyrozumění ostatních účastníků Aukce, kteří v soutěži na uzavření smlouvy na koupi konkrétního Vozidla neuspěli, že jejich návrhy byly odmítnuty, probíhá tak, že při skončení Aukce byla nabídka jiného účastníka vyšší.

 1. Vítěznému účastníku Aukce bude po ukončení celé Aukce zaslán e-mail obsahující seznam Vozidel, u nichž nabídl tento Účastník Aukce nejvyšší nabídku.

 1. Má se za to, že zájemci o nabízená Vozidla měli dostatečný časový prostor seznámit se s těmito Vozidly a to  jak prostřednictvím internetové prezentace, tak osobní prohlídkou Vozidla v Místě prohlídky vozidla a své finanční nabídky podávají s vědomím, že znají technický a právní stav těchto Vozidel.

 1. Výsledky Aukce jsou platné v okamžiku, kdy Car Aukce e-mailem zašle Vítěznému účastníku Aukce Pokyny pro převzetí Vozidla. Car Aukce si vyhrazuje v souladu s ust. § 287 odst. 2 obchodního zákoníku právo odmítnout všechny předložené návrhy Účastníka Aukce na Kupní cenu Vozidla. V případě, že Car Aukce nepotvrdí výše uvedeným způsobem Vítěznému účastníkovi Aukce platnost ukončené Aukce do 5 (pěti) pracovních dní od jejího skončení, má se za to, že Car Aukce využívá svého práva k odmítnutí předložených návrhů Účastníka Aukce na Kupní cenu Vozidla. V takovém případě nemá Vítězný účastník Aukce nárok na náhradu případně vzniklé škody ze strany Car Aukce.

 1. Vítězný účastník, kterému Car Aukce zaslala Pokyny pro převzetí Vozidla (viz.odst. 10 článku 3), je oprávněn a současně povinen do pěti pracovních dnů ode dne potvrzení návrhu Kupní ceny, splnit podmínky uvedené v Pokynech pro převzetí Vozidla, zejména pak zaplatit Kupní cenu, podepsat Kupní smlouvu, převzít Vozidlo za současného podepsání Protokolu o předání a převzetí předmětu. Nesplnění některé z těchto podmínek ze strany Vítězného účastníka, zakládá právo na odstoupení od Kupní smlouvy.

 1. V případě, že si Vítězný účastník Aukce nevyzvedne Vozidlo ve stanovené lhůtě má Car Aukce právo účtovat za takto nevyzvednuté Vozidlo, při jeho odběru, parkovné a to ve výši Kč 90,- bez DPH za každý následující den od pátého dne od odeslání pokynů pro odebrání Vozidla do data fyzického odebrání Vozidla včetně.

 1. Nesplní-li Vítězný účastník povinnosti uvedené v čl. 3 odst. 11 těchto všeobecných obchodních podmínek, sjednává se smluvní pokuta ve výši 30.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení určité povinnosti. Poskytl-li Vítězný účastník dílčí peněžité plnění na Kupní cenu, je Car Aukce oprávněna započíst svoji pohledávku z titulu smluvní pokuty a případný rozdíl ve prospěch Vítězného účastníka, poukázat Vítěznému účastníkovi do 30-ti dnů od písemného oznámení o provedeném zápočtu

 1. Car Aukce neodpovídá za škodu ani jinou újmu, která Účastníkovi Aukce vznikla tím, že Aukce byla přerušena, neproběhla řádně či vůbec v důsledku výpadků nebo přetížení internetové sítě či z jiných důvodů zásahu vyšší moci.

 1. Car Aukce neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti internetového aukčního systému Aukce jeho služby a zabezpečení. Je v zájmu Car Aukce poskytovat veškeré služby a funkce aukčního systému Aukce co možná v maximální kvalitě a úrovni.

 1. Car Aukce nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu nebo osobních dat Registrovaného dražitele třetí osobou, pokud Registrovaný dražitel sdělil přihlašovací údaje ke svému uživatelskému účtu třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup. Car Aukce má právo považovat jakoukoliv osobu, která se přihlásí na internetových stránkách www.caraukce.cz zadáním platných přihlašovacích údajů za Registrovaného dražitele, jemuž tyto přihlašovací údaje byly přiděleny.

 1. Pokud chce Registrovaný dražitel financovat nákup Vozidla formou leasingu nebo úvěru, je povinen se před zahájením Aukce informovat u Car Aukce o možnosti takovéhoto způsobu financování.

Článek č. 4

Další ustanovení

Car Aukce je oprávněna účtovat k vydraženému vozidlu administrativní poplatek hrazený kupujícím. Výše administrativního poplatku ke každému vozidlu je stanovena v návaznosti na dosaženou konečnou prodejní cenu a to v následujících sazbách. (Poplatek je uveden bez DPH).

 

 Cena vozu od               0 Kč do   19 999 Kč       – bez poplatku

 Cena vozu od       20 000 Kč do  79 999 Kč      - 2 000,-Kč +1% dosažené ceny 

 Cena vozu od       80 000 Kč                          -10 000,-Kč

 
Administrativní poplatek obsahuje  všechny služby spojené s administrací prodaného vozidla


Společnost Car Aukce zajistí (obvykle do 6 dnů od obdržení všech potřebných dokladů a dokumentů od kupujícího, potřebných ke změně vlastníka) zápis změn údajů v registru silničních vozidel. Cena této služby je 1800,-Kč bez DPH
.

Článek č. 5

Reklamační řád

1.             Povinnosti kupujícího:

Kupující je povinen vozidlo při převzetí pečlivě  prohlédnout a zkontrolovat. Stav jednotlivých skupin vozidla není možné následně reklamovat. Kupující je povinen převzít vydražené vozidlo v provozovně Car Aukce, spol. s r.o. a nebo na jinak určeném místě uvedeném v kartě vozidla a to tak, že vozidlo odebere přímo Vítězný účastník aukce nebo jeho zplnomocněný zástupce. Kupující se mohl seznámit s odborným vyjádřením ke stavu vozidla vypracovaným soudním znalcem či s obdobným dokumentem popisujícím stav vozidla. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi stavem vozidla popsaným v protokolu o předání vozidla případně údajích uvedených v Osvědčením o registraci vozidla (TP) a skutečným stavem vozidla je povinen o tom neprodleně informovat prodávající a to ještě před odběrem vozidla

Kupující může oprávněnou reklamaci podat následujícími možnostmi:

a) Na e-mailovou adresu info@caraukce.cz.

b) Poštou na adresu prodávajícího.

c) Osobně v provozovně Car Aukce, spol. s r.o. a to písemnou formou

Kupující je povinen uvést:

a) Evidenční číslo vozidla (číslo kupní smlouvy).

b) Doložit doklad o vlastnictví vozidla (faktura, daňový doklad).

c) Uvést a popsat reklamovanou závadu (na základě žádosti prodávajícího je kupující povinen předložit písemnou dokumentaci k reklamované závadě).

2.             Povinnosti prodávajícího:

Prodávající rozhodne o reklamaci bez zbytečného prodlení a o výsledku reklamace vyrozumí kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

3.             Všeobecná ustanovení reklamačního řádu:

Ke každému zboží je přikládán protokol o předání vozidla (dále faktura, daňový doklad). Kupující si je vědom, že kupuje vozidlo použité a souhlasí s jeho aktuálním stavem, což potvrzuje podpisem kupní smlouvy a předávacího protokolu. Kupující nebude až do vyřešení reklamace s vozidlem nakládat ve smyslu opravy vozidla, stanovení ceny opravy vozidla, a zdrží se takových kroků, který by zapříčinily vznik jakýchkoliv dodatečných nákladů. Veškeré kroky související s vozidlem, na které je podána reklamace, bude kupující s prodávajícím konzultovat a společně se dohodnou na dalším postupu. Náklady vzniklé porušením tohoto ustanovení nebude Car Aukce, spol. s r.o. hradit.

Reklamace zaniká:

Vypršením záruční doby, porušením podmínek provozu nebo běžné údržby, používáním vozidla v rozporu s dokumentací, zejména návodem k obsluze, nebo všeobecnými zásadami.

Článek č. 6
Zpracování osobních údajů

1.  Společnost Car Aukce  za účelem řádného průběhu Aukce zpracovává osobní údaje Registrovaných dražitelů. Osobní údaje Registrovaných dražitelů jsou považovány za důvěrné informace a jsou chráněny proti zneužití. Společnost Car Aukce zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a s dalšími navazujícími či prováděcími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

2.  Osobní údaje zpracovávané dle předchozího článku 7.1. těchto všeobecných obchodních podmínek zahrnují zejména údaje, které Registrovaný dražitel vyplní v rámci formuláře na internetových stránkách http://aukce.caraukce.cz/ (dále jen „Formulář“) při registraci či které poskytne v rámci vzájemné komunikace mezi ním a společností Car Aukce.

3.  V souvislosti s registrací souhlasí osoba vyplňující Formulář zatržením příslušného pole pod Formulářem s tím, aby společnost Car Aukce při shromažďování údajů o jeho osobě zpracovala také fotokopii jeho dokladu totožnosti, tj. fotokopii občanského průkazu, a to za účelem ověření jeho totožnosti a správnosti identifikačních údajů. Fotokopie dokladu totožnosti slouží pouze pro prvotní ověření totožnosti a nebude společností Car Aukce po provedení ověření totožnosti dále žádným způsobem zpracovávána ani uchovávána. Pokud zájemce o registraci nesouhlasí s poskytnutím kopie průkazu totožnosti, je možné, že společnost Car Aukce nebude schopna ověřit jeho identitu a provést registraci.

4.  Registrovaný dražitel vyplněním a odesláním Formulář při registraci potvrzuje pravdivost všech údajů zadaných na tomto Formuláři. Poskytnutí všech údajů uvedených v rámci Formuláře je zcela dobrovolné, avšak jejich neposkytnutí znemožňuje identifikaci konkrétní osoby, která se chce stát Registrovaným dražitelem a znemožňuje tak provedení registrace.

5.  Zatržením pole „Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu dle článku 7.5. všeobecných obchodních podmínek“ v rámci Formuláře Registrovaný dražitel uděluje společnosti Car Aukce souhlas se zpracováním jeho osobních údajů dle článku 7.2. těchto všeobecných obchodních podmínek pro účely zasílání obchodních sdělení společností Car Aukce včetně nabídky dalších služeb souvisejících s Aukcí (pojištění, financování, asistenční služby atd.). Za tímto účelem může dojít rovněž k poskytování osobních údajů Registrovaného dražitele v rozsahu identifikačních údajů za účelem marketingové nabídky výrobků a služeb osobám majetkově propojeným se společností Car Aukce (dále jen „Propojené osoby“), konkrétně:

 • Car Detect, spol. s r.o.
 • Global Aukce, spol., s r.o.

Se všemi marketingovými aktivitami společnosti Car Aukce uvedenými v tomto článku 7.5. všeobecných obchodních podmínek souvisí i analýza dřívějších vztahů Registrovaného dražitele se společností Car Aukce  včetně analýzy služeb a produktů, které společnost Car Aukce Registrovanému dražiteli dříve poskytla/poskytovala, a to především z důvodu, aby společnost Car Aukce  mohla Registrovanému dražiteli dále nabídnout produkt, který by jej mohl nejvíce zajímat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto článku 7.5. Obchodních podmínek se uděluje na dobu 5 let od poskytnutí tohoto souhlasu. Tento souhlas může Registrovaný dražitel odvolat kdykoliv a zdarma informováním společnosti Car Aukce. Odmítnutí udělení tohoto souhlasu ze strany Registrovaného dražitele či odvolání dříve uděleného souhlasu nemá žádný vliv na možnost účastnit se Aukcí či zaregistrovat se; i v případě neudělení tohoto souhlasu je společnost Car Aukce oprávněna zasílat Registrovanému dražiteli obchodní sdělení týkající se obdobných služeb (přímý marketing) na adresu, e-mailovou adresu či prostřednictvím SMS na telefonní číslo adresáta ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, pokud daný adresát předem nevyjádří svůj nesouhlas s tímto marketingovým oslovováním.

 

6.  Společnost Car Aukce je oprávněna zpracovávat osobní údaje Registrovaného dražitele automatizovaně i manuálně, a to jak vlastními silami, tak prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam poskytne společnost Car Aukce Registrovanému dražiteli na vyžádání.

7.  Osobní údaje poskytnuté Registrovaným dražitelem dle odstavce 7.2 těchto všeobecných obchodních podmínek budou společností Car Aukce zpracovány a uchovány po dobu existence účtu Registrovaného dražitele založeného prostřednictvím Formuláře.

8. Poskytnutím e-mailové adresy či telefonního čísla společnosti Car Aukce Registrovaný dražitel souhlasí s tím, aby s ním v souvislosti s jeho registrací na internetových stránkách http://aukce.caraukce.cz/ a dále po celou dobu trvání jeho vztahu se společností, společnost Car Aukce komunikovala v rámci kteréhokoliv smluvního vztahu, na základě kterého Registrovanému dražiteli společnost Car Aukce poskytuje své produkty či zprostředkovává související produkty, prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Společnost Car Aukce Registrovanému dražiteli tedy může zasílat veškeré písemnosti, včetně smluvní dokumentace obsahující jeho osobní údaje, jakož i Registrovaného dražitele také informovat či s Registrovaným dražitelem jinak komunikovat v souvislosti s jeho smlouvami skrze tyto prostředky komunikace na dálku uvedené výše (tzn. emailem a/nebo SMS).

9.  Registrovaný dražitel jako subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů, jež může uplatnit vůči společnosti Car Aukce. Registrovaný dražitel má taktéž právo podat stížnost proti zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10.  Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Car Aukce je dostupný prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

e-mailová adresa:    gdpr@caraukce.cz

telefonní číslo:    +420 602 536 691

poštovní adresa:    zasílejte „k rukám p. Petr Hodny“ na adresu Mostecká 273/21,Malá Strana 118 00 Praha 1

11 Pro zrušení účtu/deregistraci se přihlaste na www.aukce.caraukce.cz ,pod Vašim uživatelským jménem. Ve Vašem profilu použijte tlačítko pro zrušení účtu.

12.  Kompletní informace o tom, jak Společnost zpracovává osobní údaje, je možné nalézt v dokumentech „Zásady zpracování osobních údajů“, které jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti www.caraukce.cz.

 


 Článek č. 7

Závěrečná ustanovení

 

1. Aukce prováděné podle těchto všeobecných obchodním podmínek nepodléhají zákonu č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. V případě, že se v těchto všeobecných obchodních podmínkách vyskytují pojmy shodné či obdobné s pojmy v jiných právních předpisech, mají pouze pracovní význam pro účely Aukce.

2. Car Aukce si vyhrazuje právo ve smyslu tyto všeobecné obchodní podmínky měnit nebo zrušit, přičemž změnu nebo zrušení je povinna zveřejnit stejným způsobem, kterým byly vyhlášeny tyto podmínky.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách ww.caraukce.cz.
V Praze dne 25.5 2018.